"บริจาคสิ่งของและเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อบรรเทาทุกข์และ ความเดือดร้อนให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยใขเขตพื้นที่จังหวัดสุรินทร์"

 

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2565  นายพงษ์ศักดิ์ บุญเป็ง ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง พร้อมด้วย นายสมชาย เด็ดขาด รองผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง ได้รับมอบของอุปโภคบริโภค จาก นายภานุวัฒน์ สืบเครือ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอวังเหนือ พร้อมด้วย ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเมืองปาน,อำเภอเสริมงาม,อำเภอแม่พริก,อำเภอแจ้ห่ม,อำเภอห้างฉัตร และ กศน.อำเภองาว เพื่อให้ความช่วยเหลือบรรเทาทุกข์และความเดือดร้อนแก่ผู้ประสบอุทกภัยในเขตพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ ตามโครงการ “กศน.จิตอาสา ซ่อม สร้าง ล้างใหม่ ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม”  ศูนย์อำนวยการช่วยเหลือหน่วยงาน สถานศึกษาประสบภัยพิบัติ สำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง ระหว่างวันที่ 9-11 พฤศจิกายน 2565 ณ จังหวัดสุรินทร์ อนุวัฒน์ วงเวียน...ภาพ นัทธพงศ์ ตามวงค์...เรียบเรียง/รายงาน