WANG NUEA DOLE METAVERSE

 วันที่ 18 มีนาคม 2567 นางสาวนิติยา พงษ์พานิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ได้ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการ "วันคล้ายวันสถาปนากรมส่งเสริมการเรียนรู้"  โดยมีกิจกรรมได้แก่ การทำบุญตักบาตร การรับชมวีดิทัศน์ "กรมส่งเสริมการเรียนรู้ จากอดีต สู่ปัจจุบัน" พิธีเปิดโครงการ การมอบเกียรติบัตร สกร./บุคลากรดีเด่น จากนั้น นายพงษ์ศักดิ์ บุญเป็ง ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการ สำนักงาน สกร.จังหวัดลำปาง ได้พาชมนิทรรศการจากสถานศึกษาในสังกัดและหน่วยงานในสังกัดกรมส่งเสริมการเรียนรู้ ประกอบด้วย การเรียนรู้ตลอดชีวิต การเรียนรู้เพื่อพัฒนาตนเอง และการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณวุฒิตามระดับ นโยบายการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ทิศทางการดำเนินงาน Platform การเรียนรู้ ระบบบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศ สำนักงาน สกร.จังหวัดลำปาง Lampang Information Management System (LIMS) ในการนี้ นายภานุวัฒน์ สืบเครือ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอวังเหนือ ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอวังเหนือ  ได้นำคณะครูร่วมจัดนิทรรศการการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณวุฒิตามระดับ ในหัวข้อ "ห้องเรียนแห่งการเรียนรู้เสมือนจริง WANG NUEA DOLE METAVERSE" ณ หอประชุมร่มไทร สถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ภาคเหนือ อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง

รณรงค์งดเว้นการเผาป่า​

 วันที่ 6 มีนาคม 2567 นางวณิชดา ไชยศิริ นายอำเภอวังเหนือ เป็นประธานเปิดกิจกรรมเดินรณรงค์งดเว้นการเผาป่า​ เผาวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรเผาขยะ​ และเผาวัชพืชข้างทางรวมไปถึงการเผาในที่โล่งแจ้งทุกกรณี​ โดยเริ่มเคลื่อนขบวนฯจากลานหน้าที่ว่าการอำเภอวังเหนือถึงตลาดสดเทศบาลตำบลวังเหนือ จากนั้นได้แบ่งทีมลงรณรงค์ในพื้นที่อำเภอวังเหนือ ทั้ง 8 ตำบล ในการนี้ นายภานุวัฒน์ สืบเครือ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอวังเหนือ ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอวังเหนือ ได้นำคณะครูและบุคลากร เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวและประชาสัมพันธ์ในพื้นที่ต่อไป
นิเทศติดตามผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

 วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566 นายพงษ์ศักดิ์ บุญเป็ง ผู้อำนวยการ สำนักงาน สกร.จังหวัดลำปาง พร้อมด้วย นายเกียรติพงษ์ จักจุ่ม นักวิชาการศึกษา ได้ลงพื้นที่นิเทศติดตามผลการดำเนินงานการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ได้แก่ 1)ผลการดำเนินงานการจัดการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 2)1กศน.ตำบล1นวัตกรรม 3)1กศน.ตำบล1อาชีพ 4)ความภาคภูมิใจที่ประสบความสำเร็จ และ การขับเคลื่อนตามแนวทางปฏิบัติ ปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ได้แก่ 1)1กศน.ตำบล1นวัตกรรม 2)1กศน.ตำบล1อาชีพ 3)การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ 4)1กศน.ตำบล1ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทุกช่วงวัย ณ สกร.อำเภอวังเหนือ ห้องสมุดประชาชนอำเภอวังเหนือ และ ศกร.ตำบล ทั้ง 8 แห่ง