วันที่ 2 พฤษภาคม 2565 นายภานุวัฒน์ สืบเครือ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอวังเหนือ ได้นำคณะครูและบุคลากร เข้ารับการอบรมสร้างความรู้ ความเข้าใจในหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา โครงการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) "สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต" เพื่อป้องกันและปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบของหน่วยงานการศึกษาในพื้นที่ สำนักงานศึกษาธิการ ภาคเหนือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ซึ่งเป็นการอบรมผ่านระบบออนไลน์ (Zoom Meeting) ณ ห้องประชุม กศน.อำเภอวังเหนือ โดยการอบรมในครั้งนี้ จัดขึ้น ณ สำนักงานศึกษาธิการภาคเหนือ (สำนักงานศึกษาธิการ ภาค 15) โดยมี นายชาตรี ม่วงสว่าง ศึกษาธิการภาค15 เป็นประธานในพิธีเปิด


วันที่ 28 เมษายน 2565 นายภานุวัฒน์ สืบเครือ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอวังเหนือ ได้นำคณะครูและบุคลากร ศึกษาดูงานตามโครงการศึกษาดูงานศูนย์เรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ณ กศน.อำเภอเสริมงาม ได้เข้าเยี่ยมชมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารจัดการการขับเคลื่อนงานและการจัดกระบวนการเรียนรู้ ฐานการเรียนรู้ในศูนย์เรียนรู้ศาสตร์พระราชาสู่วิถีชีวิต กศน.อำเภอเสริมงาม ฟาร์มตัวอย่าง และศูนย์ศิลปชีพแม่ต๋ำ อำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง โดยมี นางชลพิชา หาญณรงค์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเสริมงาม เครือข่าย และนักศึกษา กศน.อำเภอเสริมงาม ให้การต้อนรับ


แบบทดสอบซ่อม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

                                             ทช 31001 เศรษฐกิจพอเพียง

                                             ทช 31003 ศิลปศึกษา

                                            ทร31001 ทักษะการเรียนรู้

                                            พต31001 ภาษาอังกฤษ

                                            สค 31003 การพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม

                                            อช 31003ทักษะการขยายอาชีพ

                                            สค 31002 ศาสนาแลหน้าที่พลเมือง

                                            พค 31001 คณิตศาสตร์

                                               พว 32024 วัสดุศาสตร์

 

แบบทดสอบซ่อม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

                                 ทช 21001 เศรษฐกิจพอเพียง

                                  ทช 21003 ศิลปศึกษา

                                ทร21001 ทักษะการเรียนรู้

                                พต21001 ภาษาอังกฤษ

                                สค 21003 การพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม

                                อช 21001 ช่องทางการพัฒนาอาชีพ

                                พว 22003 วัสดุศาสตร์ 2

                                สค 22016 การเงินเพื่อชีวิต 2