"โครงการค่ายลูกเสือจิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจ"

วันที่ 15-17 กุมภาพันธ์ 2566 นำโดยนายภานุวัฒน์ สืบเครือ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอวังเหนือ จัดโครงการค่ายลูกเสือจิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจ โดยมีกิจกรรม/หัวข้อในการบรรยายและปฏิบัติ ได้แก่ 1.กิจการลูกเสือโลก/คำปฏิญาณและกฏของลูกเสือ 2.ทักษะลูกเสือ 3.ชีวิตชาวค่าย 4.วิชาการบันเทิงลูกเสือ 5.ลูกเสือกับคุณธรรม จริยธรรม 6.ลูกเสือกับจิตอาสา 7.ลูกเสือจราจร 8.ฐานการเรียนรู้ 8.1 การปฐมพยาบาลและการช่วยเหลือผู้บาดเจ็บ 8.2 ลูกเสือกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 8.3 การป้องกันตนเองจากภัยพิบัติต่างๆ 9.ชุมนุมรอบกองไฟ 10.การพัฒนากิจกรรมลูกเสือ ในการนี้ยังมีการตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง การรณรงค์เรื่องการสวมหมวกนิรภัย การต่อต้านยาเสพติด การป้องกันไฟป่า และ ประชาธิปไตย โดยการจัดโครงการในครั้งนี้ได้รับความอนุเคราะห์วิทยากร จาก เทศบาลตำบลวังเหนือ สมาคมกู้ภัยวังเหนือ หน่วยจัดการต้นน้ำแม่ห้อม สถานีควบคุมไฟป่าพะเยา วัดบ้านแพะใต้ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลำปาง สาขาวังเหนือ อุทยานแห่งชาติภูซาง และสถานีตำรวจภูธรวังเหนือ
 

"นิเทศการจัดโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน/การศึกษาต่อเนื่อง"


วันที่ 7 มีนาคม 2566 นางสาวสมพร เอี่ยมสำอางค์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ และ นายเดชชวลิต ธรรมยา นักวิชาการศึกษา สำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง ได้มานิเทศการจัดโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน/การศึกษาต่อเนื่อง ตามแนวทางการดำเนืนงานของ สำนักงาน กศน. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ณ หอประชุมฮอมฮัก กศน.อำเภอวังเหนือ โดยมี นายภานุวัฒน์ สืบเครือ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอวังเหนือ ให้การต้อนรับ โดยในช่วงบ่ายได้ลงพื้นที่ นิเทศโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน หลักสูตร โคมไฟไม้ไผ่ ณ บ้านดอนแก้ว หมู่ที่ 8 ต.ร่องเคาะ อ.วังเหนือ จ.ลำปาง
นัทธพงศ์ ตามวงค์...ภาพ/เรียบเรียง/รายงาน

 "กศน.รวมใจเป็นหนึ่งเดียว" ขอเชิญร่วมชม ร่วมเชียร์ การแข่งขันกีฬา กศน.เกมส์ ครั้งที่ 6 วันที่ 17-19 มีนาคม 2566 ณ สนามกีฬา อบจ.สระแก้ว"โครงการส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้สำหรับประชาชนและโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนตามโครงการจังหวัดเคลื่อนที่"

 วันที่ 8 ธันวาคม 2565 นำโดย นายภานุวัฒน์ สืบเครือ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอวังเหนือ จัด"โครงการส่งเสริมการรักการอ่านและการเรียนรู้สำหรับประชาชน และ โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน ตามโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ 2565" ซึ่งโครงการดังกล่าว มีนายชนาธิป เสมแย้ม ปลัดจังหวัดลำปาง เป็นประธานในพิธี ในงานมีการมอบพันธ์ปลา และของอุปโภคบริโภคให้แก่ตัวแทนประชาชนในพื้นที่ตำบลร่องเคาะ ในส่วนของ กศน.อำเภอวังเหนือ มีการจัดอาชีพระยะสั้น (การทำโดนัทจิ๋ว) นิทรรศการมุมส่งเสริมการอ่านผ่านรถอ่านฉัน กิจกรรมอ่านสร้างความรู้ สร้างรายได้ โดย “QR CODE เพื่ออาชีพ” การเรียนรู้และพัฒนาทักษะอาชีพผ่านการอ่านและฝึกการทำแซนวิช/ไอศกรีมหลอด รวมถึงการออกร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์ผ้าทอจากกลุ่มฮักทอ ตามโครงการ1อำเภอ1อาชีพ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลร่องเคาะ อ.วังเหนือ จ.ลำปาง


 

"การสรุปผลการดำเนินงานและแนวทางการจัดการศึกษาศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา"

วันที่ 16 ธันวาคม 2565 นายพงษ์ศักดิ์ บุญเป็ง ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง ได้เป็นประธานเปิดโครงการจัดประชุมสรุปผลการดำเนินงานและแนวทางการจัดการศึกษาศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา "แม่ฟ้าหลวง" (ศศ.ช.) ในสังกัดสำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง ระหว่างวันที่ 15-16 ธันวาคม 2565 ณ ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา "แม่ฟ้าหลวง" (ศศ.ช.) บ้านแม่ต๋อมนอก ต.หัวเมือง อ.เมืองปาน จ.ลำปาง ในการนี้ นายภานุวัฒน์ สืบเครือ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอวังเหนือ และ นายจักรกฤษณ์ ปีก่ำ ครู ได้ร่วมเป็นวิทยากรตามโครงการดังกล่าว ในวันที่ 16 ธันวาคม 2565 เรื่องการจัดการศึกษาศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา "แม่ฟ้าหลวง" (ศศ.ช.) ยุคศตวรรษที่ 21