อบรมหลักสูตรการทำเจลล้างมือแอลกอฮอล์

 วันที่ 23 มิถุนายน 2564 เวลา 13.00-16.00 น. สำนักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและ​บุคลากรทางการศึกษาจังหวัดลำปาง (สก.สค.จังหวัดลำปาง) ร่วมกับ สำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง และ กศน.อำเภอวังเหนือ จัดอบรมหลักสูตรการทำเจลล้างมือแอลกอฮอล์ โดยได้รับเกียรติจาก ดร.วิเลขา ลีสุวรรณ์ ผู้อำนวยการ สำนักงาน สก.สค.จังหวัดลำปาง เป็นประธานพิธีเปิด และ นายสมชาย เด็ดขาด รองผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง ร่วมเป็นเกียรติ ในพิธีเปิดอบรมในครั่งนี้ด้วย ในการอบรมดังกล่าวได้มีการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และการทำเจลแอลกอฮอล์ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งฮั้ว หมู่ที่ 4 ต.ทุ่งฮั้ว อ.วังเหนือ จ.ลำปาง มีผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 35 คน มานิต การเพียร,นัทธพงศ์ ตามวงค์ ภาพ/นัทธพงศ์ ตามวงค์...รายงาน
 

Caregiver กศน.วังเหนือ

วันที่ 18 มิถุนายน 2564 กศน.อำเภอวังเหนือ ได้รับเกียรติจากท่านนายอำเภอวังเหนือ นายธวัช จรัสวรภัทร เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการความร่วมมือการผลิตผู้ดูแลผู้สูงอายุระหว่างกระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงสาธารณสุข หลักสูตร 70 ชั่วโมง จำนวน 2 รุ่น ได้แก่ ตำบลวังทองและตำบลทุ่งฮั้ว รวม 40 คน ณ ห้องประชุม สำนักงานสาธารณสุขอำเภอวังเหนือ ซึ่งโครงการดังกล่าวดำเนินการระหว่างวันที่ 15-28 มิถุนายน 2564  ในการนี้มี นายจักรกฤษณ์ ปีก่ำ ข้าราชการครู กศน.อำเภอวังเหนือ เป็นผู้กล่าวรายงาน นายนัทธพงศ์ ตามวงค์...ภาพ/รายงาน

สถานศึกษาปลอดภัย

วันที่ 18 มิถุนายน 2564 กศน.อำเภอวังเหนือ ได้รับการตรวจประเมินกิจกรรมสถานศึกษาปลอดภัย ประจำปี พ.ศ.2564 จากสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดลำปาง ซึ่งโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อรณรงค์ให้สถานศึกษาสร้างความตระหนัก ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานภายในสถานศึกษา รวมทั้งพัฒนาต้นแบบการดำเนินการเรื่องความปลอดภัยในสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  ในการนี้ขอขอบคุณ ท่านศน.สมพร เอี่ยมสำอางค์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ สำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง เป็นอย่างสูงที่ได้มานิเทศและให้ข้อเสนอแนะในการประเมินในครั้งนี้ 
นัทธพงศ์ ตามวงค์,มานิต การเพียร...ภาพ นัทธพงศ์ ตามวงค์..รายงานโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน (1อำเภอ 1 อาชีพ)หลักสูตรการทอผ้าพื้นเมือง

กศน.ตำบลวังทรายคำจัดโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน(1อำเภอ1อาชีพ)หลักสูตรการทอผ้าพื้นเมือง   จำนวน 65 ชั่วโมง ระหว่าง วันที่20 มกราคม 2564ถึงวันที่ 1กุมภาพันธ์2564  โดยมีนายภานุวัฒน์  สืบเครือ ผอ.กศน.อำเภอวังเหนือ  และนายจักกฤษณ์  ปีก่ำ  ครูผู้ช่วย นิเทศการจัดกิจกรรม  ณ  57  บ้านทุ่งฮี  หมู่ 1  ตำบลวังทรายคำ  อำเภอวังเหนือ  จังหวัดลำปาง  โดยมีนางสมพร  ใจคำ เป็นวิทยากร  มีผู้เข้าร่วมอบรมจำนวน 19 คน ชาย 5 คนหญิง 14 คน  โดยได้ฝึกปฎิบัติการปั้นฝ้าย  ทอผ้า  ย้อมผ้า  และตัดเย็บเสื้อผ้าและย่ามสะพ่าย  พวงกุญแจ