"โครงการส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้สำหรับประชาชนและโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนตามโครงการจังหวัดเคลื่อนที่"

 วันที่ 8 ธันวาคม 2565 นำโดย นายภานุวัฒน์ สืบเครือ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอวังเหนือ จัด"โครงการส่งเสริมการรักการอ่านและการเรียนรู้สำหรับประชาชน และ โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน ตามโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ 2565" ซึ่งโครงการดังกล่าว มีนายชนาธิป เสมแย้ม ปลัดจังหวัดลำปาง เป็นประธานในพิธี ในงานมีการมอบพันธ์ปลา และของอุปโภคบริโภคให้แก่ตัวแทนประชาชนในพื้นที่ตำบลร่องเคาะ ในส่วนของ กศน.อำเภอวังเหนือ มีการจัดอาชีพระยะสั้น (การทำโดนัทจิ๋ว) นิทรรศการมุมส่งเสริมการอ่านผ่านรถอ่านฉัน กิจกรรมอ่านสร้างความรู้ สร้างรายได้ โดย “QR CODE เพื่ออาชีพ” การเรียนรู้และพัฒนาทักษะอาชีพผ่านการอ่านและฝึกการทำแซนวิช/ไอศกรีมหลอด รวมถึงการออกร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์ผ้าทอจากกลุ่มฮักทอ ตามโครงการ1อำเภอ1อาชีพ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลร่องเคาะ อ.วังเหนือ จ.ลำปาง


 

"การสรุปผลการดำเนินงานและแนวทางการจัดการศึกษาศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา"

วันที่ 16 ธันวาคม 2565 นายพงษ์ศักดิ์ บุญเป็ง ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง ได้เป็นประธานเปิดโครงการจัดประชุมสรุปผลการดำเนินงานและแนวทางการจัดการศึกษาศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา "แม่ฟ้าหลวง" (ศศ.ช.) ในสังกัดสำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง ระหว่างวันที่ 15-16 ธันวาคม 2565 ณ ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา "แม่ฟ้าหลวง" (ศศ.ช.) บ้านแม่ต๋อมนอก ต.หัวเมือง อ.เมืองปาน จ.ลำปาง ในการนี้ นายภานุวัฒน์ สืบเครือ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอวังเหนือ และ นายจักรกฤษณ์ ปีก่ำ ครู ได้ร่วมเป็นวิทยากรตามโครงการดังกล่าว ในวันที่ 16 ธันวาคม 2565 เรื่องการจัดการศึกษาศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา "แม่ฟ้าหลวง" (ศศ.ช.) ยุคศตวรรษที่ 21
ร่วมการแข่งขัน "กีฬาหล่ายดอยเกมส์"

วันที่18 ธันวาคม 2565 นำโดย นายภานุวัฒน์ สืบเครือ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอวังเหนือ ได้นำคณะครูและนักศึกษา เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาบุคลากรและนักศึกษา ครั้งที่ 7 "หล่ายดอยเกมส์ (One Spirit) ณ สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ ซึ่งมี4จังหวัดภาคเหนือ ได้แก่สำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงใหม่ ลำปาง ลำพูน และแม่ฮ่องสอน เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา โดยมี นายพงษ์ศักดิ์ บุญเป็ง ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดลำปาง เป็นผู้กล่าวรายงาน และนางสาวทิพวรรณ เตียงธวัช ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน. จังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิด ซึ่งผลการแข่งขันของ กศน.อำเภอวังเหนือ มี ดังนี้  1)รองชนะเลิศ อันดับ2 วิ่ง 800 เมตร นักศึกษาหญิง 2)รองชนะเลิศ อันดับ1 วิ่ง 1,500 เมตร นักศึกษาหญิง 3)รองชนะเลิศ อันดับ1 ตะกร้อ นักศึกษาชาย


"ติดตามผลการจัดกิจกรรมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย และ กิจกรรมที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดี (ฺBest Practice)"

 

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2565 นำโดย นายพงษ์ศักดิ์ บุญเป็ง ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง พร้อมด้วย นายเกียรติพงษ์ จักจุ่ม และ นายมานพ เงินงาม นักวิชาการศึกษา ติดตามผลการจัดกิจกรรมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย รวมถึงกิจกรรมที่เป็นแนวทางปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ตลอดจนรับฟังสภาพปัญหาในการดำเนินงานในปีงบประมาณ 2565 และวางแผนการดำเนินโครงการ/กิจกรรมในปีงบประมาณ 2566 ณ กศน.อำเภอวังเหนือ กศน.ตำบลวังเหนือ และ ห้องสมุดประชาชนอำเภอวังเหนือ โดย มี นายภานุวัฒน์ สืบเครือ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอวังเหนือ กล่าวต้อนรับ

"กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2565 และพิธีมอบวุฒิบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2565"

 

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2565 นายภานุวัฒน์ สืบเครือ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอวังเหนือ เป็นประธานเปิดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2565 และพิธีมอบวุฒิบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2565 เพื่อให้ความรู้นักศึกษา กศน. ได้แก่ 1.โครงสร้างหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน และการจัดการเรียนรู้   2.การเทียบโอนผลการเรียน การวัดผล ประเมินผลการเรียน การประเมินคุณธรรม การจบหลักสูตร การขอจบ การรับวุฒิบัตร 3.ช่องทางการเรียนรู้ กศน.อำเภอวังเหนือ เว็บไซต์ ,ช่อง Kid-pen channel,การใช้แอพพลิเคชั่น สถานศึกษาปลอดภัย (MOE safety center) ณ ห้องประชุมฮอมฮัก กศน.อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง