โครงการอบรมอาสายุวกาชาด หลักสูตรพื้นฐาน

 วันที่ 28-30 มิถุนายน 2565 กศน.อำเภอวังเหนือ จัดโครงการอบรมอาสายุวกาชาด หลักสูตรพื้นฐานยุวกาชาด รุ่นที่ 5803/ลป.146 โดยมีเนื้อหาหลักในการอบรมได้แก่ รอบโลกกับกาชาด จิตอาสายุวกาชาด สถานศึกษาปลอดภัย  การปฐมพยาบาล การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติฯ  การช่วยเหลือผู้ได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุและการกู้ภัย มีการลงพื้นที่ร่วมกับกิ่งกาชาดอำเภอวังเหนือ บำเพ็ญประโยชน์ บริจาคสิ่งของช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียง ผู้ป่วยยากไร้ และผู้สูงอายุ พื้นที่ ต.วังเหนือ ต.ร่องเคาะ และ ต.วังทรายคำ โดยมี นายภานุวัฒน์ สืบเครือ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอวังเหนือ เป็นประธานในพิธีเปิด


โครงการ อาสายุวกาชาดจิตอาสา

 วันที่ 1 กรกฏาคม 2565 กศน.อำเภอวังเหนือ  นำโดยนายภาณุวัฒน์  สืบเครือ ผู้อำนวยการกศน. อำเภอวังเหนือจัดโครงการ อาสายุวกาชาดจิตอาสา ดูแลสุขภาพผู้ป่วยเรื้อรัง  ผู้สูงอายุและผู้พิการ โดยได้รับการสนับสนุน ประมาณ จาก กองทุนประกันสุขภาพ สปสช. 2565/ องค์การบริหารส่วนตำบลวังทรายคำ พิธีเปิดโครงการ      ณ  ห้องประชุมฮอมฮัก กศน.อำเภอวังเหนือ  จังหวัดลำปาง มีกิจกรรมอบรมให้ความรู้ บทบาทหน้าที่อาสายุวกาชาด ในการดูแลผู้ป่วยเรื้อรัง ผู้สูงอายุที่ขาดคนดูแล ให้ปฏิบัติตัวได้อย่างถูกต้อง และลงพื้นที่ตำบลวังทรายคำร่วมกับฝ่ายปกครองกำนันผู้ใหญ่บ้าน ในกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาวัดบ้านก่อ และมอบถุงยังชีพให้กับผู้ป่วยติดเตียง ผู้ตกเกณฑ์ จปฐ 2564 จำนวน 14 รายวันที่ 2 พฤษภาคม 2565 นายภานุวัฒน์ สืบเครือ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอวังเหนือ ได้นำคณะครูและบุคลากร เข้ารับการอบรมสร้างความรู้ ความเข้าใจในหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา โครงการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) "สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต" เพื่อป้องกันและปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบของหน่วยงานการศึกษาในพื้นที่ สำนักงานศึกษาธิการ ภาคเหนือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ซึ่งเป็นการอบรมผ่านระบบออนไลน์ (Zoom Meeting) ณ ห้องประชุม กศน.อำเภอวังเหนือ โดยการอบรมในครั้งนี้ จัดขึ้น ณ สำนักงานศึกษาธิการภาคเหนือ (สำนักงานศึกษาธิการ ภาค 15) โดยมี นายชาตรี ม่วงสว่าง ศึกษาธิการภาค15 เป็นประธานในพิธีเปิด


วันที่ 28 เมษายน 2565 นายภานุวัฒน์ สืบเครือ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอวังเหนือ ได้นำคณะครูและบุคลากร ศึกษาดูงานตามโครงการศึกษาดูงานศูนย์เรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ณ กศน.อำเภอเสริมงาม ได้เข้าเยี่ยมชมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารจัดการการขับเคลื่อนงานและการจัดกระบวนการเรียนรู้ ฐานการเรียนรู้ในศูนย์เรียนรู้ศาสตร์พระราชาสู่วิถีชีวิต กศน.อำเภอเสริมงาม ฟาร์มตัวอย่าง และศูนย์ศิลปชีพแม่ต๋ำ อำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง โดยมี นางชลพิชา หาญณรงค์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเสริมงาม เครือข่าย และนักศึกษา กศน.อำเภอเสริมงาม ให้การต้อนรับ


แบบทดสอบซ่อม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

                                             ทช 31001 เศรษฐกิจพอเพียง

                                             ทช 31003 ศิลปศึกษา

                                            ทร31001 ทักษะการเรียนรู้

                                            พต31001 ภาษาอังกฤษ

                                            สค 31003 การพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม

                                            อช 31003ทักษะการขยายอาชีพ

                                            สค 31002 ศาสนาแลหน้าที่พลเมือง

                                            พค 31001 คณิตศาสตร์

                                               พว 32024 วัสดุศาสตร์