"ติดตามผลการจัดกิจกรรมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย และ กิจกรรมที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดี (ฺBest Practice)"

 

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2565 นำโดย นายพงษ์ศักดิ์ บุญเป็ง ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง พร้อมด้วย นายเกียรติพงษ์ จักจุ่ม และ นายมานพ เงินงาม นักวิชาการศึกษา ติดตามผลการจัดกิจกรรมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย รวมถึงกิจกรรมที่เป็นแนวทางปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ตลอดจนรับฟังสภาพปัญหาในการดำเนินงานในปีงบประมาณ 2565 และวางแผนการดำเนินโครงการ/กิจกรรมในปีงบประมาณ 2566 ณ กศน.อำเภอวังเหนือ กศน.ตำบลวังเหนือ และ ห้องสมุดประชาชนอำเภอวังเหนือ โดย มี นายภานุวัฒน์ สืบเครือ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอวังเหนือ กล่าวต้อนรับ

"กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2565 และพิธีมอบวุฒิบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2565"

 

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2565 นายภานุวัฒน์ สืบเครือ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอวังเหนือ เป็นประธานเปิดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2565 และพิธีมอบวุฒิบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2565 เพื่อให้ความรู้นักศึกษา กศน. ได้แก่ 1.โครงสร้างหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน และการจัดการเรียนรู้   2.การเทียบโอนผลการเรียน การวัดผล ประเมินผลการเรียน การประเมินคุณธรรม การจบหลักสูตร การขอจบ การรับวุฒิบัตร 3.ช่องทางการเรียนรู้ กศน.อำเภอวังเหนือ เว็บไซต์ ,ช่อง Kid-pen channel,การใช้แอพพลิเคชั่น สถานศึกษาปลอดภัย (MOE safety center) ณ ห้องประชุมฮอมฮัก กศน.อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง

"รับเกียรติบัตรดีเด่นดีเด่น รางวัล "สถานศึกษาปลอดภัย"ประจำปี 2565 ปีที่ 1"

 
วันที่ 9 พฤศจิกายน 2565 นายภานุวัฒน์ สืบเครือ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอวังเหนือ ได้มอบหมายให้ นายจักรกฤษณ์ ปีก่ำ ครู ค.ศ.1 รับมอบเกียรติบัตรดีเด่นดีเด่น รางวัล "สถานศึกษาปลอดภัย"ประจำปี 2565 ปีที่ 1 จากนายชัชวาลย์ ฉายะบุตร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง โดย กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ณ โรงเรียนอนุบาลห้างฉัตร อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง

 

"ประชุมประสานแผนและเตรียมความพร้อมการจัดแข่งขันกีฬา กศน.เกมส์ ภาคเหนือ 2566"

 

 
วันที่ 9 พฤศจิกายน 2565 นายภานุวัฒน์ สืบเครือ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอวังเหนือ เข้าร่วมประชุมมประสานแผนและเตรียมความพร้อมการจัดแข่งขันกีฬา กศน.เกมส์ ภาคเหนือ 2566 และ กศน.เกมส์ กลุ่มสำนักงาน กศน.จังหวัด (กลุ่มหล่ายดอย)2566 ณ หอประชุมร่มไทร สถาบัน กศน.ภาคเหนือและห้องประชุมสำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง

"บริจาคสิ่งของและเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อบรรเทาทุกข์และ ความเดือดร้อนให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยใขเขตพื้นที่จังหวัดสุรินทร์"

 

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2565  นายพงษ์ศักดิ์ บุญเป็ง ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง พร้อมด้วย นายสมชาย เด็ดขาด รองผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง ได้รับมอบของอุปโภคบริโภค จาก นายภานุวัฒน์ สืบเครือ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอวังเหนือ พร้อมด้วย ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเมืองปาน,อำเภอเสริมงาม,อำเภอแม่พริก,อำเภอแจ้ห่ม,อำเภอห้างฉัตร และ กศน.อำเภองาว เพื่อให้ความช่วยเหลือบรรเทาทุกข์และความเดือดร้อนแก่ผู้ประสบอุทกภัยในเขตพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ ตามโครงการ “กศน.จิตอาสา ซ่อม สร้าง ล้างใหม่ ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม”  ศูนย์อำนวยการช่วยเหลือหน่วยงาน สถานศึกษาประสบภัยพิบัติ สำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง ระหว่างวันที่ 9-11 พฤศจิกายน 2565 ณ จังหวัดสุรินทร์ อนุวัฒน์ วงเวียน...ภาพ นัทธพงศ์ ตามวงค์...เรียบเรียง/รายงาน