"รับเกียรติบัตรดีเด่นดีเด่น รางวัล "สถานศึกษาปลอดภัย"ประจำปี 2565 ปีที่ 1"

 
วันที่ 9 พฤศจิกายน 2565 นายภานุวัฒน์ สืบเครือ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอวังเหนือ ได้มอบหมายให้ นายจักรกฤษณ์ ปีก่ำ ครู ค.ศ.1 รับมอบเกียรติบัตรดีเด่นดีเด่น รางวัล "สถานศึกษาปลอดภัย"ประจำปี 2565 ปีที่ 1 จากนายชัชวาลย์ ฉายะบุตร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง โดย กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ณ โรงเรียนอนุบาลห้างฉัตร อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง