WANG NUEA DOLE METAVERSE

 วันที่ 18 มีนาคม 2567 นางสาวนิติยา พงษ์พานิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ได้ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการ "วันคล้ายวันสถาปนากรมส่งเสริมการเรียนรู้"  โดยมีกิจกรรมได้แก่ การทำบุญตักบาตร การรับชมวีดิทัศน์ "กรมส่งเสริมการเรียนรู้ จากอดีต สู่ปัจจุบัน" พิธีเปิดโครงการ การมอบเกียรติบัตร สกร./บุคลากรดีเด่น จากนั้น นายพงษ์ศักดิ์ บุญเป็ง ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการ สำนักงาน สกร.จังหวัดลำปาง ได้พาชมนิทรรศการจากสถานศึกษาในสังกัดและหน่วยงานในสังกัดกรมส่งเสริมการเรียนรู้ ประกอบด้วย การเรียนรู้ตลอดชีวิต การเรียนรู้เพื่อพัฒนาตนเอง และการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณวุฒิตามระดับ นโยบายการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ทิศทางการดำเนินงาน Platform การเรียนรู้ ระบบบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศ สำนักงาน สกร.จังหวัดลำปาง Lampang Information Management System (LIMS) ในการนี้ นายภานุวัฒน์ สืบเครือ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอวังเหนือ ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอวังเหนือ  ได้นำคณะครูร่วมจัดนิทรรศการการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณวุฒิตามระดับ ในหัวข้อ "ห้องเรียนแห่งการเรียนรู้เสมือนจริง WANG NUEA DOLE METAVERSE" ณ หอประชุมร่มไทร สถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ภาคเหนือ อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง