ประกาศศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอวังเหนือ เรื่องการสรรหาและคัดเลือกคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ของสถานศึกษา