แบบทดสอบซ่อม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

                                             ทช 31001 เศรษฐกิจพอเพียง

                                             ทช 31003 ศิลปศึกษา

                                            ทร31001 ทักษะการเรียนรู้

                                            พต31001 ภาษาอังกฤษ

                                            สค 31003 การพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม

                                            อช 31003ทักษะการขยายอาชีพ

                                            สค 31002 ศาสนาแลหน้าที่พลเมือง

                                            พค 31001 คณิตศาสตร์

                                               พว 32024 วัสดุศาสตร์