แบบทดสอบซ่อม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

                                 ทช 21001 เศรษฐกิจพอเพียง

                                  ทช 21003 ศิลปศึกษา

                                ทร21001 ทักษะการเรียนรู้

                                พต21001 ภาษาอังกฤษ

                                สค 21003 การพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม

                                อช 21001 ช่องทางการพัฒนาอาชีพ

                                พว 22003 วัสดุศาสตร์ 2

                                สค 22016 การเงินเพื่อชีวิต 2