วันที่ 28 เมษายน 2565 นายภานุวัฒน์ สืบเครือ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอวังเหนือ ได้นำคณะครูและบุคลากร ศึกษาดูงานตามโครงการศึกษาดูงานศูนย์เรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ณ กศน.อำเภอเสริมงาม ได้เข้าเยี่ยมชมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารจัดการการขับเคลื่อนงานและการจัดกระบวนการเรียนรู้ ฐานการเรียนรู้ในศูนย์เรียนรู้ศาสตร์พระราชาสู่วิถีชีวิต กศน.อำเภอเสริมงาม ฟาร์มตัวอย่าง และศูนย์ศิลปชีพแม่ต๋ำ อำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง โดยมี นางชลพิชา หาญณรงค์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเสริมงาม เครือข่าย และนักศึกษา กศน.อำเภอเสริมงาม ให้การต้อนรับ