"ครูกศน.ตำบลวังทรายคำ รายงาน"

วันที่ 17 มกราคม 2563
นายภานุวัฒน์  สืบเครือ ผอ.กศน.อำเภอวังเหนือ
เปิดโครงการฝึกอบรมการทำเกษตรธรรมชาติตามศาสตร์พระราชาสู่การปฏิบัติ ณ สวนพฤกษศาสตร์ กศน.อำเภอวังเหนือ โดยมีผู้เข้าร่วมอบรม จำนวน 16 คน โดยได้ฝึกปฏิบัติ การทำ ปุ๋ยหมัก จากวัสดุธรรมชาติ นายสมบัติ ดูกล้า
"ครูกศน.ตำบลวังทรายคำ รายงาน"