#กศน.เกมส์ 2563

วันที่ 4-5 มกราคม 2563 
       นายภานุวัฒน์  สืบเครือ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอวังเหนือ พร้อมคณะครูและนักศึกษา  เข้าร่วมโครงการมหกรรมกีฬากลุ่มสำนักงาน กศน.จังหวัดภาคเหนือ "ไก่ขาวเกมส์ 63" เพื่อให้สถานศึกษาได้จัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนเป็นไปในแนวทางเดียวกัน ตามยโยบายของสำนักงาน กศน. ในการพัฒนาผู้เรียนผ่านกิจกรรม กีฬา  และเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้แสดงออกถึงความคิดสร้างสรรค์ ความรู้ความสามารถ ก่อให้เกิดความรัก ความสามัคคี มีน้ำใจนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย และมีสุขภาพอนามัยที่ดี ณ สนามกีฬาจังหวัดลำปาง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง ในการนี้ ได้นำหมู่ลูกเสือจิตอาสาทำความดี ด้วยหัวใจ กศน.อำเภอวังเหนือ ช่วยอำนวยความสะดวกในเรื่อง การจราจร ในงานกีฬา นี้ด้วย