"โครงการค่ายลูกเสือจิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจ"

วันที่ 15-17 กุมภาพันธ์ 2566 นำโดยนายภานุวัฒน์ สืบเครือ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอวังเหนือ จัดโครงการค่ายลูกเสือจิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจ โดยมีกิจกรรม/หัวข้อในการบรรยายและปฏิบัติ ได้แก่ 1.กิจการลูกเสือโลก/คำปฏิญาณและกฏของลูกเสือ 2.ทักษะลูกเสือ 3.ชีวิตชาวค่าย 4.วิชาการบันเทิงลูกเสือ 5.ลูกเสือกับคุณธรรม จริยธรรม 6.ลูกเสือกับจิตอาสา 7.ลูกเสือจราจร 8.ฐานการเรียนรู้ 8.1 การปฐมพยาบาลและการช่วยเหลือผู้บาดเจ็บ 8.2 ลูกเสือกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 8.3 การป้องกันตนเองจากภัยพิบัติต่างๆ 9.ชุมนุมรอบกองไฟ 10.การพัฒนากิจกรรมลูกเสือ ในการนี้ยังมีการตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง การรณรงค์เรื่องการสวมหมวกนิรภัย การต่อต้านยาเสพติด การป้องกันไฟป่า และ ประชาธิปไตย โดยการจัดโครงการในครั้งนี้ได้รับความอนุเคราะห์วิทยากร จาก เทศบาลตำบลวังเหนือ สมาคมกู้ภัยวังเหนือ หน่วยจัดการต้นน้ำแม่ห้อม สถานีควบคุมไฟป่าพะเยา วัดบ้านแพะใต้ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลำปาง สาขาวังเหนือ อุทยานแห่งชาติภูซาง และสถานีตำรวจภูธรวังเหนือ