โครงการ อาสายุวกาชาดจิตอาสา

 วันที่ 1 กรกฏาคม 2565 กศน.อำเภอวังเหนือ  นำโดยนายภาณุวัฒน์  สืบเครือ ผู้อำนวยการกศน. อำเภอวังเหนือจัดโครงการ อาสายุวกาชาดจิตอาสา ดูแลสุขภาพผู้ป่วยเรื้อรัง  ผู้สูงอายุและผู้พิการ โดยได้รับการสนับสนุน ประมาณ จาก กองทุนประกันสุขภาพ สปสช. 2565/ องค์การบริหารส่วนตำบลวังทรายคำ พิธีเปิดโครงการ      ณ  ห้องประชุมฮอมฮัก กศน.อำเภอวังเหนือ  จังหวัดลำปาง มีกิจกรรมอบรมให้ความรู้ บทบาทหน้าที่อาสายุวกาชาด ในการดูแลผู้ป่วยเรื้อรัง ผู้สูงอายุที่ขาดคนดูแล ให้ปฏิบัติตัวได้อย่างถูกต้อง และลงพื้นที่ตำบลวังทรายคำร่วมกับฝ่ายปกครองกำนันผู้ใหญ่บ้าน ในกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาวัดบ้านก่อ และมอบถุงยังชีพให้กับผู้ป่วยติดเตียง ผู้ตกเกณฑ์ จปฐ 2564 จำนวน 14 ราย