กศน.ตำบลวังใต้พร้อมให้บริการ ภายใต้สถานการณ์ ป้องกันการแพร่ระบาดของไข้หวัด"โควิท 19"
ได้ตั้งจุดคัดกรอง  1. ตรวจหวัดอุณภูมิ 2.ล้างมือด้วยเจล 3.สวมหน้ากากอนมัยทุกครั้ง 4.นั่งเว้นระยะห่าง 1 เมตร